Obchodní podmínky

Shrnutí obchodních podmínek

 

Internetový obchod na adrese https://www.chilita.cz provozuje Anexpected Story, s.r.o., se sídlem Husitská 107/3, 130 00 Praha, IČO 17155541, spisová značka C 367490 vedená u Městského soudu v Praze. Kontaktovat nás můžete na našem e-mailu nebo telefonu.

Jakmile odešlete prostřednictvím internetového obchodu vaši objednávku, dojde tím k uzavření smlouvy. Přijetí objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme e-mailem.

Platbu proveďte do 5 dnů od uzavření smlouvy nebo později v závislosti na vybraném způsobu platby.

Jako spotřebitel můžete od uzavřené smlouvy kdykoli odstoupit, a to až do uplynutí 14 dnů ode dne převzetí zboží. Od kterých smluv není možné odstoupit, naleznete v plném znění obchodních podmínek. My můžeme odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli, a to až do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží. Po odstoupení od smlouvy nám zboží vrátíte včetně případných dárků a bonusů, pokud jsme vám nějaké poskytli, na vaše vlastní náklady, do 14 dnů od odstoupení. Peníze vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení, ne však dříve, než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno.

Pokud si v našem internetovém obchodě objednáte hmotné zboží, dojde tím k uzavření kupní smlouvy.

Toto zboží dodáváme pouze do následujících států: Slovensko a Česká republika. Jeho vlastníkem se jako podnikatel stanete uzavřením smlouvy a jako spotřebitel či nepodnikatel převzetím zboží, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu.

Pokud vám jako spotřebiteli či nepodnikající právnické osobě bude dodáno poškozené zboží, neprodleně nás o tom informujte. V případě, že poškození zjistíte při přebírání zboží, informujete o škodě i přepravce. Pokud nejste podnikatelem, máte právo do uplynutí 24 měsíců od převzetí zboží, případně ve lhůtě delší, pokud je jinde uvedena, reklamovat vady, které se na zboží vyskytly. Jak přesně zboží reklamovat a co můžete v případě reklamace žádat, naleznete v obchodních podmínkách.

 

Obecná ustanovení

 

 1. Působnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání smluv mezi námi jako obchodníkem a vámi jako zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu a naše a vaše práva a povinnosti ze smluv vyplývající. Součástí obchodních podmínek jsou i povinně poskytované informace. Informace o zpracování osobních údajů naleznete v samostatném dokumentu na našem webu. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 18.10.2022.
 2. Používané pojmy. V našich obchodních podmínkách používáme následující zkratky:

2.1. My, čímž se rozumí obchodník, tedy firma Anexpected Story, s.r.o., se sídlem Husitská 107/3, 130 00 Praha, IČO 17155541, spisová značka C 367490 vedená u Městského soudu v Praze.

2.2. Vy, čímž se rozumí zákazník, tedy druhá smluvní strana odlišná od nás, kterým může být jeden z následujících subjektů:

2.2.1. Spotřebitel, kterým je člověk nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,

2.2.2. Nepodnikatel, kterým je právnická osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,

2.2.3. Podnikatel, kterým je člověk nebo právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,

2.3. Internetový obchod, tedy naše webové rozhraní nacházející se na webové adrese https:// www.chilita.cz, ve kterém si můžete prohlédnout naši nabídku a objednat zboží z našeho sortimentu.

2.4. E-mail, tedy elektronická pošta, kterou je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese dostupné na webové adrese našeho internetového obchodu.

2.5. Telefon, pomocí kterého je možné nás kontaktovat na telefonním čísle dostupném na webové adrese našeho internetového obchodu.

2.6. Smlouvy, kterými se rozumí kupní smlouvy.

 1. Vztah obchodních podmínek ke smlouvě. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
 2. Vztah smlouvy a obchodních podmínek k právním předpisům. Práva a povinnosti neupravená obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí 2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis.
 3. Oddělitelnost ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání. Pokud se některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane neplatným, neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání.
 4. Vztahy s mezinárodním prvkem. Právní poměry mezi námi a vámi se v případě přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem a k řešení případných sporů jsou příslušné české soudy. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva) se nepoužije.
 5. Způsoby řešení stížností. Případné stížnosti a spory mezi vámi a námi je možné řešit

7.1. mimosoudně v řízení vedeném Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz),

7.2. emailem na naší e-mailové adrese,

7.3. osobně v kterékoli naší provozovně

 1. Dozorové orgány. Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:

8.1. Česká obchodní inspekce,

8.2. živnostenské úřady,

8.3. Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Objednávání zboží a uzavírání smluv

 

 1. Objednání zboží. Zboží v našem internetovém obchodě je možné objednat si tak, že nabídku na uzavření smlouvy, kterou je vystavení zboží v internetovém obchodě, přijmete právě prostřednictvím internetového obchodu. Přijetí naší nabídky s dodatkem či odchylkou není možné a považuje se za protinabídku z vaší strany.
 2. Objednání zboží prostřednictvím internetu. Objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu provedete vybráním nabízeného zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení, vložením zboží do virtuálního košíku, vyplněním požadovaných údajů, zvolením způsobu dodání zboží a platby a odesláním vaší objednávky pomocí tlačítka „potvrdit objednávku“, čímž dojde k uzavření smlouvy. Před odesláním objednávky vám bude umožněno zkontrolovat a případně i změnit zadané údaje.
 3. Potvrzení přijetí objednávky. Úspěšné přijetí vaší objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme na vaši e-mailovou adresu zasláním e-mailové zprávy, jejíž součástí bude:

11.1. potvrzení o uzavření smlouvy a jejím obsahu,

11.2. naše obchodní podmínky, jejichž obsahem jsou i povinně poskytované informace. V případě neúplnosti nebo nesprávnosti objednávky vás vyzveme k jejímu doplnění nebo vás upozorníme na nemožnost uzavření smlouvy.

 1. Jazyk a uchovávání smlouvy. Smlouvy se uzavírají v českém a dále v EN jazyce. Uzavřené smlouvy ukládáme a přistupovat ke svým smlouvám můžete prostřednictvím internetového obchodu.

 

Uzavřené smlouvy a jejich obsah

 

 1. Změna a zrušení smlouvy. Uzavřené smlouvy není možné jednostranně měnit či rušit; činit tak lze pouze na základě vzájemné dohody, případně pokud tak stanoví právní předpis nebo obchodní podmínky.
 2. Obsah kupní smlouvy. Na základě uzavřené kupní smlouvy jsme povinni dodat vám ujednaným způsobem objednané hmotné zboží a poskytnout případné ujednané služby a vy jste povinni si zboží převzít a zaplatit nám celkovou cenu, která je tvořena cenou objednaného zboží, cenou platby, cenou dodání zboží a cenou případných dalších objednaných služeb.
 3. Ochrana duševního vlastnictví. Pokud vám na základě smlouvy dodáváme zboží, které je chráněno právy duševního vlastnictví (zejména autorská díla, ochranné známky, průmyslové vzory, patenty a užitné vzory), není součástí smlouvy licence opravňující vykonávat práva duševního vlastnictví. Zboží chráněné autorským právem nesmíte jako fyzická osoba užívat jinak než pro osobní potřebu a jako právnická jinak než pro svou vlastní vnitřní potřebu, zejména nejste oprávněni zboží rozmnožovat, dále prodávat, pronajímat nebo jinak zpřístupňovat třetím osobám.
 4. Slevy a reklamní akce. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.
 5. Dárky a bonusy. Pokud vám byly v rámci smlouvy poskytnuty dárky či jiné bonusy, dochází k tomu na základě darovací smlouvy, proto za jejich vady neodpovídáme. Existence darovací smlouvy je závislá na existenci smlouvy hlavní a darovací smlouva je uzavírána s rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy v případě zániku smlouvy hlavní.
 6. Slevové kupony a dárkové poukazy. Slevový kupony a dárkové poukazy je možné uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených na kuponu nebo poukazu. Pokud není ujednáno jinak, lze je uplatnit pouze u nás a doba platnosti je omezena u slevových kuponů do odvolání nebo ukončení slevové akce, u dárkových poukazů na dobu jednoho roku od jejich vystavení.

 

Platební podmínky

 

 1. Způsoby platby. Celkovou cenu je možné uhradit těmito způsoby:

19.1. předem bezhotovostně platební kartou,

19.2. předem bezhotovostně platebním systémem GoPay.

 1. Doba pro zaplacení. Celkovou cenu jste povinni uhradit před dodáním zboží, a to do 5 dnů od uzavření smlouvy. Pokud je celková cena hrazena prostřednictvím poskytovatele platební služeb, je celková cena uhrazena připsáním peněžité částky na náš účet u poskytovatele platebních služeb.
 2. Elektronická fakturace. Pro ulehčení komunikace souhlasíte, že faktury a doklady o zaplacení Vám budou zasílány výhradně elektronickou formou, a to na emailovou adresu zadanou při tvorbě objednávky.

 

Dodací podmínky

 

 1. Způsoby dodání. Způsoby dodání, které můžete využít, naleznete na odpovídající stránce v našem internetovém obchodě.
 2. Omezení dodávání zboží. Zboží dodáváme pouze do těchto států:

23.1. Slovensko,

23.2. Česká republika.

 1. Nabytí vlastnického práva. Vlastníkem zboží, které vám dodáme, se jako podnikatel stanete uzavřením smlouvy a jako spotřebitel či nepodnikatel převzetím zboží, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu.
 2. Doba pro dodání. Ujednaná doba pro dodání zboží běží od uzavření smlouvy. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, běží doba pro dodání zboží až od uhrazení celkové ceny. Zboží bude v této době dodáno na místo určení. Pokud nejste spotřebitelem a zboží má být do místa určení dodáno pomocí přepravce, bude zboží v této době předáno přepravci.
 3. Převzetí zboží. Zboží jste povinni převzít v ujednané době a na ujednaném místě v závislosti na způsobu dodání. Pokud má být zboží dodáno pomocí přepravce, jste povinni jej převzít při dodání do místa určení. Pokud zboží nepřevezmete, vznikne nám právo od smlouvy od odstoupit a právo na zaplacení nákladů spojených s dodáním zboží, pokud nebyly uhrazeny před dodáním zboží. Pokud vám zboží budeme poté, co jej nepřevezmete, dodávat opakovaně, máme právo na úhradu nákladů spojených s opakovaným dodáváním.
 4. Kontrola totožnosti při převzetí zboží. Pokud bylo zboží uhrazeno před jeho dodáním, jsme oprávněni podmínit předání zboží kontrolou identity přebírající osoby na základě dokladu totožnosti.
 5. Poškození zboží při přepravě spotřebiteli nebo nepodnikateli. Pokud jste spotřebitelem nebo nepodnikatelem, přechází na vás nebezpečí škody na zboží převzetím zboží. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni nás o škodě neprodleně informovat a to nejlépe:

28.1. emailem na naší e-mailové adrese,

28.2. osobně v kterékoli naší provozovně. V případě, že poškození zásilky zjistíte již při přebírání zboží, jste povinni o poškození informovat nejen nás, ale i přepravce při přebírání zboží. O rozbalení poškozené zásilky před jejím převzetím můžete požádat přepravce a v případě, že zjistíte, že zboží bylo poškozeno, nejste povinni jej od přepravce převzít.

 1. Balení zboží. Pokud nebude ujednáno jinak, bude zboží zabaleno způsobem vhodným pro jeho uchování a ochranu.

 

Právo na odstoupení od smlouvy

 

 1. Obecně o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od uzavřené smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si vše, co na základě zrušené smlouvy poskytly. Odstoupením od smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo odstoupit od smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny v obchodních podmínkách, nebo pokud tak stanoví právní předpisy.
 2. Naše právo odstoupit od smlouvy. My máme právo odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli od dne uzavření smlouvy do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží, a to z důvodů:

31.1. vyčerpání zásob objednaného zboží,

31.2. nepřevzetí zboží při jeho dodání,

31.3. zneužití objednávkového systému našeho internetového obchodu,

31.4. uvedení chybných údajů při objednávání zboží,

31.5. objednání zboží za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud bylo zboží za tuto cenu nabízeno v důsledku omylu či chyby našeho internetového obchodu,

31.6. dalších hodných zvláštního zřetele.

 1. Zákonné právo spotřebitele odstoupit od smlouvy. Pokud jste spotřebitelem, máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne

32.1. převzetí zboží, pokud jde o kupní smlouvu,

32.2. převzetí poslední dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,

32.3. převzetí první dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží,

32.4. uzavření smlouvy, pokud jde o jinou smlouvu.

 1. Nemožnost odstoupení od smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy nemáte u smluv:

33.1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu,

33.2. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

33.3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

33.4. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s vaším předchozím souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

33.5. dalších, pokud tak stanoví právní předpis.

 1. Způsob odstoupení od smlouvy. Pokud vám vzniklo právo na odstoupení od smlouvy a chcete od smlouvy odstoupit, můžete tak učinit formou jednostranného právního jednání, které nám doručíte, nejlépe pak

34.1. vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který se nachází v našem internetovém obchodě na adrese www.chilita.cz a jeho odesláním

34.1.. e-mailem na naši e-mailovou adresu;

 1. Zachování lhůty. Pokud jste spotřebitelem, pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud nám odstoupení odešlete v poslední den lhůty určené pro odstoupení od smlouvy.
 2. Vrácení zboží po odstoupení od smlouvy. Odstoupíte-li od smlouvy, jste povinni nám zboží na vaše vlastní náklady vrátit nejlépe současně s odstoupením od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení a to nejlépe

36.1. odesláním zboží prostřednictvím doručovací sítě Zásilkovna; Stačí, když vrátíte zboží na jakémkoliv výdejním míste Zásilkovny. ID pro zpětné zásilky, které musíte u zboží uvést je: 92422805

36.2. odesláním zboží na adresu Chilita.cz, Jána Ondruša 19 E, 900 31 Stupava, Slovenská republika;

36.3. osobně v kterékoli naší provozovně. Zboží nám musíte vrátit nepoškozené, neznečištěné, neopotřebené a nejevící známky užívání, včetně veškerého příslušenství a dokumentace, pokud možno v původním obalu. Zároveň jste povinni vrátit nám i veškeré dárky a bonusy, které jste obdrželi na základě zrušené smlouvy.

 1. Vrácení peněz po odstoupení od smlouvy. Pokud jako spotřebitel odstoupíte od smlouvy, zaplacené peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, ne však dříve než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno. Náklady na dodání zboží nevracíme. Pokud dojde ke snížení hodnoty vraceného zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než jak je nutné k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, bude vracená částka ponížena o částku, o kterou se hodnota zboží snížila. Peněžní prostředky vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali, případně jiným způsobem, na kterém se dohodneme, pokud vám tím nevzniknou další náklady.
 2. Odstoupení při nepřevzetí zboží. V případě, že si v řádné lhůtě nepřevezmete zboží po jeho doručení, jsme oprávněni odstoupit od této smlouvy, přičemž v takovém případě Vám budou vráceny veškeré uhrazené peněžní prostředky, snížené o náklady na poštovné a balné, které nám s doručením zboží vznikly.

 

Reklamace vad zboží

 

 1. Záruční doba. Záruční doba je 24 měsíců, u použitého zboží 12 měsíců, od převzetí zboží.
 2. Naše odpovědnost za vady zboží. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí a v záruční době nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že zboží

40.1. má vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali nebo které jste mohli s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy očekávat,

40.2. se hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

40.3. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

40.4. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

40.5. vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Prodloužená záruka za jakost. Pokud je na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží, v reklamě nebo ve smlouvě uvedena doba, po kterou lze zboží nebo jeho část použít a která je delší než záruční doba, odpovídáme vám po uplynutí záruční doby za to, že do uplynutí uvedené doby

41.1. budou zboží nebo jeho část způsobilé k použití pro svůj obvyklý účel,

41.2. si zboží nebo jeho část zachovají své obvyklé vlastnosti. Doba prodloužené záruky za jakost počíná běžet současně se záruční dobou. Prodlouženou záruku za jakost poskytujeme pouze na některé zboží, pokud je její doba u zboží uvedena způsoby uvedenými výše.

 1. Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám

42.1. u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

42.2. za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

42.3. u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí,

42.4. za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, z jeho povahy,

42.5. pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu,

42.6. pokud jste vadu sami způsobili.

 1. Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit, a to v záruční době nebo době prodloužené záruky za jakost. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude vám přiznáno.
 2. Vaše práva při výskytu vady zboží. Má-li zboží vadu, máte právo:

44.1. na bezplatné odstranění vady,

44.2. pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, na dodání nového zboží bez vad, pokud se však vada týká pouze součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti,

44.3. není-li možné odstranění vady ani výměna zboží či jeho součásti, odstoupit od smlouvy,

44.4. na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 1. Vaše práva při výskytu vady použitého zboží. Má-li zboží prodávané s vadou nebo zboží prodávané jako použité vadu, máte právo:

45.1. na bezplatné odstranění vady,

45.2. na přiměřenou slevu z kupní ceny,

45.3. není-li možné odstranění vady ani sleva z kupní ceny, odstoupit od smlouvy.

 1. Vaše práva při opakovaném nebo vícenásobném výskytu vady zboží. Pokud nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt téže vady po opravě nebo pro větší počet vad, máte dle své volby právo:

46.1. na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti, to však neplatí u zboží prodávaného s vadou nebo u zboží použitého,

46.2. na přiměřenou slevu z kupní ceny,

46.3. odstoupit od smlouvy. Za opakovaný výskyt vady se považuje, pokud se na věci vyskytne stejná vada po jejích alespoň dvou předchozích opravách. Za větší počet vad se považuje současný výskyt alespoň tří vad, z nichž každá samostatně brání užívání zboží.

 1. Nemožnost požadovat odstoupení od smlouvy a dodání nového zboží. Nemůžete-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi, nemůžete odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží. To neplatí,

47.1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

47.2. použili-li jste zboží ještě před objevením vady,

47.3. nezpůsobili-li jste nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

47.4. prodali-li jste zboží ještě před objevením vady, spotřebovali-li jste ho, anebo pozměnili-li jste zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám to, co ještě vrátit můžete, a ve zbytku nám poskytnete náhradu do výše, v níž jste měli z použití zboží prospěch.

 1. Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit nejlépe:

48.1. odesláním zboží prostřednictvím doručovací sítě Zásilkovna,

48.2. osobně v kterékoli naší provozovně,

48.3. pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, u této osoby.

 1. Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba:

49.1. doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,

49.2. sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.

 1. Vyřízení reklamace. Pokud jste spotřebitelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud jste nepodnikatelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 45 dnů. O vyřízení reklamace budete v této lhůtě vyrozuměni a zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. V případě, že reklamace nebude vyřízena včas, máte právo od smlouvy odstoupit. Pokud bude vaše reklamace uznána, záruční doba a doba prodloužené záruky za jakost se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo.
 2. Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.
 3. Potvrzení o reklamaci. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Právní vztah a obecná upozornění

 

 1. Účinnost. Tyto podmínky užití internetových stránek jsou účinné od 18.10.2022
 2. Internetové stránky. Pro účely tohoto dokumentu se našimi internetovými stránkami rozumí soubor všech internetových stránek tvořících náš web provozovaný na adrese https:// www.chilita.cz a všech podstránkách, včetně všech subdomén.
 3. Sekce s omezeným přístupem. Pro účely tohoto dokumentu se sekcí s omezeným přístupem rozumí jakákoli stránka nebo skupina stránek v rámci internetových stránek, které podléhají specifickým pravidlům pro přístup k nim, jako je například zpoplatnění nebo nutnost registrace a následného přihlášení. Která stránka spadá do sekce s omezeným přístupem, je uvedeno na odpovídajícím místě na našich internetových stránkách.
 4. Služba. Pro účely tohoto dokumentu se službou rozumí služba informační společnosti, kterou čerpáte užíváním našich internetových stránek a jejímž poskytovatelem je firma Anexpected Story, s.r.o., se sídlem Husitská 107/3, 130 00 Praha, IČO 17155541, (pro účely tohoto dokumentu jen „my“ či odpovídající výrazy). Užíváním služby vzniká mezi námi a příjemcem služby (pro účely tohoto dokumentu jen „vy“ či odpovídající výrazy) právní vztah.
 5. Webový obsah. Pro účely tohoto dokumentu se webovým obsahem, který vám v rámci služby dodáváme, rozumí veškerá data, která od nás přijmete na základě vašeho požadavku zadaného prostřednictvím webového prohlížeče, zejména texty, obrázky, ale i zdrojové kódy stránek.
 6. Rozsah poskytování služby. V rámci poskytování této služby není garantován žádný minimální rozsah. Služba může být dočasně nebo trvale nedostupná, vcelku nebo zčásti. Její uživatelské rozhraní, vzhled či funkcionalita se mohou měnit nebo mohou být odstraněny, a to na základě našeho jednostranného uvážení, které nepodléhá nutnosti předchozího oznámení.
 7. Cena služby. Služba je poskytována z naší strany bezúplatně. Technické zařízení, programové vybavení a konektivitu k této službě hradíte vy. Bezplatnost se nevztahuje na sekce s omezeným přístupem.
 8. Výhrada změny podmínek. Tyto podmínky užití internetových stránek se mohou průběžně měnit a aktualizovat. Předtím, než budete chtít využívat webový obsah, je vaší povinností seznámit se s jejich aktuální verzí.
 9. Generální omezení. Je zakázáno využívat jakýchkoli prostředků k narušování nebo obcházení bezpečnostních opatření spojených se touto službou nebo jinými našimi službami, souvisejících i jiných internetových služeb a stránek nebo počítačové sítě.
 10. Vyloučení odpovědnosti. V rozsahu dovoleném platnou právní úpravou souhlasíte s tím, že nebudeme odpovídat za jakoukoli újmu, která by vám mohla vzniknout v souvislosti s touto službou a také se sjednaným omezením výše náhrady případné takové škody částkou 0 Kč.

 

Autorská práva

 

 1. Vyloučení licence. Pokud je webový obsah vcelku nebo zčásti autorským dílem a pokud není u jednotlivé složky webového obsahu uvedeno jinak, neudělujeme vám licenci k webovému obsahu a bez našeho výslovného svolení jej není možné užít mimo zákonná omezení a výjimky.
 2. Databázová práva. Bez našeho výslovného svolení nejste oprávněni vytěžovat či jinak užívat naše databáze. Navíc se zavazujete zdržet se obdobného jednání i ve vztahu k takovým našim databázím, které nepožívají ochranu dle autorského práva.
 3. Odkazy. Pokud budete odkazovat na internetové stránky, berete na vědomí, že nesmíte třetím osobám poskytnout takový odkaz, který obchází naše zabezpečení nebo prostředky pro kontrolu distribuce obsahu, jako jsou například odkazy dostupné jen v rámci sekcí s omezeným přístupem či přihlášeným uživatelům. Ve všech případech si navíc vyhrazujeme možnost měnit strukturu a obsah internetových stránek nebo zavést nové nebo upravit stávající prostředky pro kontrolu obsahu, což může vyústit v nefunkčnost vámi dříve získaného obsahu. Berete na vědomí, že v takovém případě nemáte nárok na náhradu případné škody.

 

Uživatelský účet

 

 1. Definice. Uživatelským účtem se rozumí záznam v naší databázi a data k němu přiřazená; je určen přihlašovacím jménem a heslem, které slouží k autentizaci. K uživatelskému účtu mohou být přiřazeny osobní údaje, přičemž v případě, že uživatelský účet reprezentuje právnickou osobu, tyto osobní údaje identifikují fyzickou osobu za ni jednající.
 2. Využití uživatelského účtu. Některé části služby mohou být vázány na přístup k uživatelskému účtu. V takovém případě je nezbytné provést registraci uživatelského účtu, která je vázána podmínkami registrace uvedenými níže.
 3. Podmínky registrace uživatelského účtu. Registrací vyjadřujete svůj souhlas s následujícími podmínkami:

16.1. Registraci provedeme na základě vašeho požadavku odeslaného prostřednictvím webového formuláře umístěného na internetových stránkách, pokud budou uvedeny všechny požadované údaje a budete souhlasit s těmito podmínkami registrace.

16.2. Jedna e-mailová adresa může být použita pouze u jednoho uživatelského účtu.

16.3. Poskytovatel si vyhrazuje možnost odmítnout registraci.

16.4. Uživatelský účet slouží mimo jiné i ke komunikaci a jednání s námi. Je vaší povinností zabezpečit, abyste k vašemu uživatelskému účtu měli přístup pouze vy, popřípadě osoba vámi pověřená. Jednání takové osoby v rámci uživatelského účtu se považuje za jednání v zastoupení.

16.5. V rámci údržby systému můžeme rušit neaktivní a rušit nebo slučovat duplicitní uživatelské účty.

16.6. V případě porušení vašich povinností vyplývajících z tohoto dokumentu máme právo ukončit nebo omezit vůči vám poskytování služby, a to například blokací uživatelského účtu, jeho smazáním, případně zamezením přístupu na internetové stránky.

 

Zásady zpracování osobních údajů

Základní informace

 

 1. Obsah dokumentu. Tyto zásady zpracování osobních údajů popisují, jak zpracováváme osobní údajů návštěvníků, zákazníků internetového obchodu a dalších osob. Dozvíte se zde zejména jaké osobní údaje zpracováváme, proč a na základě čeho tak činíme, komu je předáváme a také jaká máte v souvislosti se s jejich zpracováním práva. Veškerá zpracování osobních údajů probíhají v souladu obecným nařízením Evropské unie č. 2016/679, o ochraně osobních údajů, obvykle označovaným jako GDPR.
 2. Naše postavení. Všechny popsané činnosti zpracování osobních údajů provádí v postavení správce firma Anexpected Story, s.r.o., se sídlem Husitská 107/3, 130 00 Praha, IČO 17155541. To znamená, že my stanovujeme níže popsané účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.
 3. Rozsah zpracování osobních údajů. Osobními údaji, které zpracováváme, jsou:

3.1. identifikační údaje (zejména jméno a příjmení nebo identifikační číslo a daňové identifikační číslo v případě podnikatelů),

3.2. kontaktní údaje (zejména adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo),

3.3. údaje o objednávkách a transakcích (zejména objednané zboží a služby, vybraný způsob platby a dopravy a další informace spojené s objednávkou),

3.4. údaje o vzájemné komunikaci (zejména obsah a další data spojená s komunikací mezi námi a vámi),

3.5. údaje o registraci a nastavení (zejména údaje spojené s vaším uživatelským účtem, pokud se u nás zaregistrujete, a údaje o nastavení našich služeb),

3.6. údaje o používání našeho webu (zejména IP adresa, údaje o vašem zařízení, údaje získané za využití cookies nebo údaje o tom, co provádíte na našem webu).

 

Proč a jak zpracováváme vaše osobní údaje?

 

 1. Fungování webových stránek. Pokud navštívíte naše webové stránky, zpracováváme k zajištění jejich správného fungování vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v poskytování našich služeb prostřednictvím internetu.
 2. Uživatelský účet. Na základě smlouvy zpracováváme vaše osobní údaje při vedení uživatelských účtů v našem internetovém obchodě.
 3. Ochrana právních nároků a vnitřní kontrola. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly.
 4. Zasílání obchodních sdělení zákazníkům. Pokud od vás získáme podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s objednávkou nebo našimi službami, můžeme vaše osobní údaje zpracovávat také za účelem dalšího nabízení našeho zboží a služeb prostřednictvím obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v naší propagaci, ledaže jste toto zasílání odmítli.
 5. Online reklama. Pro zobrazování vám přizpůsobených reklam na našem webu a webových stránkách třetích stran můžeme zpracovávat osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v naší propagaci.
 6. Plnění našich právních povinností. Vaše osobní údaje zpracováváme i pro účely a na základě plnění našich zákonných povinností spojených zejm. s poskytováním informací orgánům veřejné moci.
 7. Plnění a uzavírání smluv. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě a za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv uzavřených mezi námi a vámi a pro uzavírání těchto smluv. K tomu můžeme zpracovávat i osobní údaje adresátů a dalších příjemců zboží a dalších případných služeb.
 8. Zákaznická podpora. Pro vyřizování vašich požadavků spojených s objednávkami zpracováváme vaše osobních údaje na základě povinnosti k plnění smluv uzavřených mezi námi a vámi a pro uzavírání těchto smluv. Při vyřizování dalších případných požadavků zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v poskytování našich služeb zajišťování odpovídající podpory.
 9. Doba uložení. Osobní údaje ukládáme pouze na dobu nezbytně nutnou pro dosažení uvedených účelů zpracování osobních údajů. Poté, co účel zpracování pomine, osobní údaje neprodleně zlikvidujeme. Obvykle platí, že uchováváme osobní údaje po dobu trvání promlčecí doby (standardně 3 roky) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na možné nároky uplatněné na konci promlčecí doby. Nad rámec uvedeného platí následující zvláštní doby uložení:

12.1. Údaje spojené s uživatelským účtem uchováváme po celou dobu existence účtu až do jeho smazání.

12.2. V případě soudních a jiných řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

12.3. Pro zasílání obchodních sdělení zákazníkům zpracováváme vaše osobní údaje, dokud zasílání obchodních sdělení neodmítnete.

12.4. Pro plnění právních povinností zpracováváme osobní údaje po dobu nezbytnou ke splnění těchto povinností.

 

Komu jsou osobní údaje předávány?

 

 1. Zpracovatelé. Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších subjektů v postavení zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů. Těmi jsou zejména:

13.1. poskytovatelé IT služeb a další dodavatelé technologií,

13.2. provozovatelé analytických a marketingových nástrojů.

 1. Správci. Vaše osobní údaje můžete zpřístupňovat dalším subjektům v postavení správců:

14.1. naši dodavatelé podílející se na plnění smlouvy, zejména přepravci a provozovatelé platebních systémů,

14.2. provozovatelé reklamních systémů a sociálních sítí.

 1. Předávání mimo EU. V některých případech může dojít k předání vašich osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor, a to buď na základě rozhodnutí o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR, vhodných záruk podle čl. 46 GDPR, případně výjimky dle čl. 49 GDPR.

 

Vaše práva

 

 1. Práva subjektu osobních údajů. Ohledně vašich osobních údajů máte právo:

16.1. žádat opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, takže pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili,

16.2. žádat potvrzení o tom, zda probíhá zpracování, a pakliže probíhá, tak informace týkající se tohoto zpracování v rozsahu stanoveném v čl. 15 GDPR, a dále také kopii zpracovaných údajů, (za další kopie jsme oprávněni účtovat poplatek určený k pokrytí nezbytných nákladů),

16.3. v některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, nebo využijete svého práva vznést námitku proti zpracování a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo se ukáže, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se nicméně neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

16.4. využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné nebo vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl), nebo osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedený účel zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování a my po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

16.5. žádat přenesení osobních údajů v případech zpracování na základě vašeho souhlasu nebo na základě smlouvy,

16.6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali. V případě námitky pro marketingovým aktivitám tyto aktivity ukončíme,

16.7. kdykoli vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, stejně jako můžete kdykoli odvolat svůj dřívější souhlas se zpracováním osobních údajů za jiným účelem, ledaže se jedná o zpracování za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv, za účelem plnění našich zákonných povinností či jiným účelem, který plyne z našich oprávněných zájmů.

 1. Způsob uplatnění práv. Vaše práva můžete uplatnit e-mailem na naší e-mailové adrese objednavky@chilita.cz
 2. Právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě, že nabudete přesvědčení, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo z naší strany k porušení GDPR, máte právo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (http://www.uoou.cz).

 

Cookies

 

 1. Soubory ukládané do vašeho zařízení pro pozdější přístup (dočasné soubory). Naše internetové stránky mohou využívat technologii cookies (a případně další technologie na obdobném principu, jako je například Web Storage). To znamená, že do vyhrazeného místa v paměti vašeho zařízení ukládáme malé datové soubory, které nám dovolují poskytovat vám službu a dále ji zkvalitňovat. Pro zjednodušení budeme všechny tyto technologie dále označovat jen jako "cookies".
 2. Cookies nezbytné k poskytování služby. Některé cookies jsou technologicky nezbytné k poskytování služby. To znamená, že jejich ukládání se není možné při zachování funkčnosti služby vyhnout. Jedná se zejména o cookies k:

20.1. ukládání vašich voleb v souvislosti s objednávkou,

20.2. ukládání nastavení webu,

20.3. přihlašování k uživatelskému účtu.

 1. Další druhy cookies. Některé cookies využíváme ukládáme proto, abychom Vám mohli poskytnout službu v lepší kvalitě a více přizpůsobenou vašim preferencím. V rámci toho můžeme do vašeho zařízení ukládat cookies:

21.1. pro zajištění analýzy návštěvnosti a využívání internetových stránek, a to vč. cookies třetích stran,

21.2. pro reklamní účely ke zobrazování reklamy na našem a dalších webech přizpůsobené na míru, a to vč. cookies třetích stran,

21.3. zajišťující propojení se sociálními sítěmi, a to vč. cookies třetích stran.

 1. Nastavení ukládání cookies. Nastavení využívání cookies na našem webu můžete provést v rámci příslušných voleb vašeho zařízení, například blokováním cookies, pokud s jejich využíváním na našem webu nesouhlasíte. V případě, že této možnosti využijete, berete na vědomí, že některé části služby nemusí fungovat korektně.